หน้าหลัก ITA 2567 LPA 2567 ความพึงพอใจ
Hot News :

เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วีดีทัศน์แนะนำ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เยือนถิ่น เขมราฐ เมืองวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต | อนุวัตทั่วไทย | EP 11 | ข่าวช่องวัน | one31

เที่ยวไทยไม่ตกยุค : ปลายทางแห่งความสุข อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 1. แผน/รายงาน
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. มาตรการ/หลักเกณฑ์/สถิติ
 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. แผน/รายงาน

FAQ คำถามที่พบบ่อย

 1. กรณีรับเงินสด อบต.สำโรงจะทำการเบิกเงินและนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะมีหนังสือแจ้งแผนการจ่ายเงิน (วัน เวลา สถานที่ คณะกรรมการผู้จ่ายเงิน) ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 – 2 วัน
 2. กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะทำการโอนเงินเข้าก่อนวันที่ 10

ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 28-29 กุมภาพันธ์ และมีกำหนดชำระ ตั้งแต่เดือน มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
 2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
  **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
 3. ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้มีคุณสมบัติคนพิการครบถ้วนแล้ว และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถยื่นเอกสารหลักฐาน ในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

กรณีที่มอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

ผู้มีคุณสมบัติคนพิการครบถ้วนแล้ว และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถยื่นเอกสารหลักฐาน ในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

กรณีที่มอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ เงินผ่านธนาคาร (สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 1 ชุด)

แจ้งความจำนงการรับเงิน

 1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษร

ติดตามเพจเทศบาลตำบลเทพวงศา

ติดตามเพจตลาดท่าฮิมของ

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม

ตลาดท่าน้ำฮิมของ

      โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขงเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนชายแดน เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ภายใต้นโยบายด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ

[ 01-08-2565 ] Hits:21528

แก่งช้างหมอบ

      ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ความสวยงามบางอย่างธรรมชาติก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์มีโอกาสได้เห็นความสวยงามแบบแปลกๆ ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของธรรมชาติที่ไม่ได้มีแค่บนภาพถ่ายอย่างเดียวเท่านั้น ที่แก่งช้างหมอบ อุบล เป็นสถานที่ใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ และอยากได้มุมภาพธรรมชาติใหม่ๆ ที่แปลกตาออกไป

[ 01-08-2565 ] Hits:211939

Error: No articles to display

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาที่ให้บริการประชาชนในการแข่งขันและออกกำลังกาย เทศบาลตำบลเทพวงศา

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาที่ให้บริการประชาชนในการแข่งขันและออกกำลังกาย เทศบาลตำบลเทพวงศาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

[ 05-06-2567 ] Hits:16

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาที่ให้บริการประชาชนในการแข่งขันและออกกำลังกาย เทศบาลตำบลเทพวงศา

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาที่ให้บริการประชาชนในการแข่งขันและออกกำลังกาย เทศบาลตำบลเทพวงศาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

[ 04-06-2567 ] Hits:775

บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกายประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเทพวงศา

บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกายประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

[ 31-10-2566 ] Hits:18

ชมรมออกกำลังกายประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเทพวงศา

ชมรมออกกำลังกายประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

[ 30-10-2566 ] Hits:14