ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี